Så här kan den kommande solcellsparken komma att se ut för den som åker på Hanröleden. Fotomontage: Sweco
Allmänt Falun

En park av solceller intill Hanröleden, det kan bli verklighet om några år.

Falu Energi och Vatten utreder frågan om parken just nu.

På marken där solcellsparken kan anläggas låg tidigare Svavelsyrafabriken. Området där solcellerna kan placeras består av övertäckta kisbränder och går inte att använda till något som innebär att man gräver sönder skyddtäcket. Men en park av solceller skulle kunna anläggas ovanpå marken.

– Vi undersöker förutsättningarna för solcellsparken just nu, säger Falu Energi och Vattens vd Per Dahlberg.

– En förutsättning för det är att detaljplanen ändras, och den processen pågår just nu.

Många frågetecken

Många frågetecken återstår att räta ut innan parken är verklighet, som om elpriset gör det gynnsamt med solceller, det eventuella ekonomiska stöd som går att få och priset på solceller.

– Elpriset är lågt just nu, så det är svårt just nu att få ekonomi på solceller. Vi måste också utreda vilken typ av solceller vi i så fall ska ha, sådana som byggs på marken, eller sådana som står på stolpar och roterar så att de följer solens rörelse. De rörligare har högre verkningsgrad, men är dyrare, så vi får se.

Falu Energi och Vatten har som mål att kunna leverera lokalproducerad el till Faluborna, och på sikt slippa importera el utifrån, solcellstanken är ett led i det.

Datahallen

Ett annat led i egenproduktionen är de datahallar man planerar för. Tanken är att tre stora datahallar ska uppföras i anslutning till Falu Energi och Vattens anläggning på Ingarvet. När hallarna är uppförda ska överskottsvärmen från servrarna, som hyr plats i hallarna, levereras ut på fjärrvärmenätet.

Just nu pågår schaktningsarbeten för hallarna, men det är kundtillströmningen som avgör när de byggs, och om man ska bygga en hall i taget, eller två eller alla tre på en gång.

– Vi ser ett ökande behov av sådana här hallar och har täta möten med blivande kunder, säger Per Dahlberg, som dock inte kan säga när den första hallen börjar byggas.

INGER SÖDERLUND

Fotnot: Kisbränder är restprodukter från svavelsyratillverkningen. De innehåller tungmetaller som riskerade att lösas ut av regnvatten och så småningom hamna i Östersjön. Området sanerades på 1990-talet genom tvättning och det slam som blev resultatet täcktes sedan över för att hindra regnvatten från att lösa ut de miljöfarliga rester som inte gick att få bort.